Data-Collection-Is-Error-Prone

Traditional Data Collection Is Error-Prone

การเก็บข้อมมูลแบบดังเดิมนั้นเป็นแนวโน้มของการผิดพลาดที่อาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวกับตลาดที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อตามทันกับแนวโน้มล่าสุดของผู้บริโภค เพื่อให้ได้ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม วีธีการดำเนินการวิจัยการตลาดแบบดั้งเดิมนั้นใช้เวลามาก มีค่าใช้จ่ายสูง และอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ง่าย

ด้วยการตระหนักถึงจุดนี้ แดทเทลนำเอาวิธีการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเก็บข้อมูลโดยการสร้างเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงซึ่งก่อให้เกิดความโปร่งใสและความเชื่อมั่น ระบบนิเวศน์ของบริษัทจะช่วยให้ง่ายต่อการควบคุม ซึ่งก่อให้เกิดงานเสร็จสมบูรณ์ที่รวดเร็ว

Our 100+ full-time Field Data Associates and 40+ QA officer across 3 countries are highly trained to ensure they uphold our data collection guidelines.

Our 100+ full-time Field Data Associates and 40+ QA officer across 3 countries are highly trained to ensure they uphold our data collection guidelines.

People

We have developed cutting edge proprietary tools in-house that ensure data is collected with 100% transparency, received 24 by 7 and is accessible to our clients.

We have developed cutting edge proprietary tools in-house that ensure data is collected with 100% transparency, received 24 by 7 and is accessible to our clients.

Platform

Our in-house developed Artificial Intelligence and Machine Learning systems ensure that we are able to do quality checking & cleaning on 100% of the data collected.

Our in-house developed Artificial Intelligence and Machine Learning systems ensure that we are able to do quality checking & cleaning on 100% of the data collected.

Process


CAPTURE CONSUMER DATA WITH REAL-TIME MONITORING SYSTEM

ค้นพบกลุ่มลูกค้าของตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคุณผ่านแดทเทล การเก็บข้อมูลขั้นสูงและการเปิดเผยความนิยม รวมถึงความเข้าใจในตัวลูกค้าของคุณ

on-the-ground

On-The-Ground

บริการการเก็บข้อมูลแบบเผชิญหน้าโดยใช้ระบบปฏิบัตการของเรา สนับสนุนเพื่อเพิ่มความถูกต้องและโปร่งใสของข้อมูลแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

curated-panel

Curated Panel

แหล่งที่รวมผู้ให้ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นตัวแทนของประชากรในพื้นที่ภูมิศาสตร์เฉพาะ ซึ่งพร้อมที่จะนำไปใช้งานในการสำรวจตลอดเวลา